Deze voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2018

Informatie, tarieven en voorwaarden

### 0.0 Algemeen
Op deze pagina treft u belangrijke informatie over de therapie, de tarieven, een verwijzing naar het overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars, de betalingsvoorwaarden en praktijkgegevens.
**Bij het maken van een afspraak is de cliënt akkoord met deze tarieven en voorwaarden en heeft deze kennisgenomen van de extra informatie op deze pagina. **
Bij vragen hierover kunt u mij bellen: 06-23137616
### 1.0 Behandeling/ Begeleiding
1.1 NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf biedt de cliënt de benodigde begeleiding en helpt de cliënt naar eer en geweten met zijn/haar vraagstelling.
1.2 Indien de cliënt verhinderd is te komen naar een afspraak dient dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven (via WhatsApp of telefonisch).
### 2.0 Aansprakelijkheid
2.1 De behandeling betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
2.2 De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor wat betreft de invloeden, inzichten, informatie, uitwerking en gevolgen, zowel positief als negatief van de behandelingen.
2.3 De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor problemen die verband houden met of voortkomen uit de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en de keuzes en beslissingen die de cliënt neemt.
2.4 De cliënt informeert de therapeut naar zijn/ haar beste weten over wat nodig is voor de behandeling.
2.5 Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van (relevante medische) informatie met betrekking tot de klacht/ hulpvraag van cliënt komen voor verantwoordelijkheid en rekening komen van de cliënt.
### 3.0 Klachten
3.1 NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf werkt volgens de WKGGZ, is aangesloten is bij de SCAG en werkt volgens de gedragscode NBVH en RBCZ. Deze verenigingen kennen ieder een onafhankelijke klachten/tuchtcommissie.
3.2 De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut jegens cliënt is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
3.3 Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan eerst met de therapeut.
3.4 Komt u er niet uit met de therapeut kunt u via het secretariaat van de beroepsvereniging NBVH contact opnemen met de klachtencommissie.
### 4.0 Tarieven
4.1 Het eerste individuele kennismakingsgesprek (intake) kost 100 euro                                                                                                                                                  4.2 Het basistarief voor Hypnose, EMDR sessies zijn 100 euro (60 minuten) Vrijgesteld van BTW.                                                                                                       ### 5.0 Betalingen                                                                                                                                                                                                                                               5.1 Consulten worden na afloop of contant voldaan of via een RABO- betaalverzoek (u ontvangt dan een WhatsApp/ sms op uw mobiele telefoon met een link naar uw beveiligde bankapplicatie).                                                                                                                                                                                                                                                                        5.2 U ontvangt na iedere sessie meteen een factuur voor uw administratie. Deze factuur is geschikt om eventueel digitaal te versturen naar uw zorgverzekeraar.
5.3 Openstaande betalingen dienen binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf.
5.4 Indien de eerste factuur niet tijdig wordt voldaan wordt het verdere traject voor invordering verzorgd door Medicas Incassojuristen.
5.5 De betalingsvoorwaarden van Medicas treft u hier. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
5.6 Voor een afmelding op de dag van de afspraak zelf/ niet komen opdagen/ het vergeten van de afspraak wordt, ongeacht de reden van afmelding, het basistarief van € 100,- in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een factuur.
### 6.0 Privacy
6.1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale gezondheidstoestand en verslagen van de behandelingen.
6.2 Gegevens aangeleverd door de cliënt ten behoeve van de therapie komen in het dossier.
6.3 NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf waarborgt de privacy van cliënt te door:
6.3.1 Zeer zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische cliënt gegevens
6.3.2 Onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntgegevens,
6.4 Esmée Karstanje kent een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
6.5 De gegevens uit het cliënt-dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
6.5.1 Voor overdracht bij onvoorziene langdurige afwezigheid of overlijden van Esmée Karstanje-Hanegraaf aan waarnemer mevr. Carin Meijer te Uden.
6.5.2 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
6.5.3 Voor de financiële administratie en invordering. Hierdoor is het noodzakelijk dat de boekhouder en soms Medicas toegang hebben tot de gegevens op de factuur en de financiële administratie.
6.5.4 Als NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, gebeurt dit alleen met uw toestemming.
6.6 De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
6.7 Op de factuur bedoeld voor vergoeding bij de zorgverzekeraar staan de volgende gegevens: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, prestatiecode van de  behandeling, de kosten van het consult
### 7.0 Zorgverzekeraars
7.1 De sessies van NLP & Hypnotherapiepraktijk Esmée Karstanje-Hanegraaf worden (deels) vergoed door de (meeste) zorgverzekeraars. Wel dient u aanvullend verzekerd te zijn. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
7.2 U kunt contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar om te informeren naar de hoogte van de vergoeding.
### 8.0 Cliënt- rapportages voor derden
8.1 Soms wordt er door instanties/ organisaties gevraagd naar informatie over de behandeling van cliënten. Deze rapportages worden alleen verstrekt met uitdrukkelijke instemming van de cliënt. Dat geldt tevens voor de inhoud van de rapportage.
8.2 De kosten voor de rapportage worden verhaald bij de aanvrager. Voor beknopte cliënt-rapportages wordt 165 euro ex btw en voor meer uitgebreide cliënt-rapportages wordt 255 euro ex btw in rekening gebracht.